top of page

Trenger man en veileder for å redusere rasisme i skolen?


English version below

Authors: Ellen Finserås & Vanja Øverdal


Vi er to lærerstudenter som nettopp har vært ute i praksis. Flere av våre medstudenter, inkludert oss selv, har opplevd situasjoner i praksis som både har vært positive og negative i forhold til håndtering av rasisme i skolen. Noen har opplevd lærere som ser på rasistiske utsagn som en del av skolens kultur: “Det er en sjargong som er vanlig, det bare er sånn”. Andre har opplevd å bli satt til side av en praksislærer som ikke tar tak i situasjonen, og ler det bort. Men på den andre siden er det også lærere som har tatt det på alvor, hvor hendelsen har blitt håndtert på en betydningsfull og effektiv måte. Slikt sett så er det også mye positive håndteringer av rasisme i skolen, men hvor ligger denne veiledningen for oss studenter i vår studiehverdag? Har disse lærerne lært det på egenhånd, eller har de pratet med noen? Det gjentas ofte, i ulike sammenhenger, at alle barn ønsker å bli hørt, sett og tatt på alvor. Dersom et barn kommer bort til oss og sier at det blir mobbet, krenket eller diskriminert, hvordan håndterer vi de ulike situasjonene? Det er allerede en veileder som forteller oss mye om hvordan man kan ta kontroll over situasjoner med mobbing involvert - hvor er denne for rasismesaker og diskriminering?


Våren 2020 gjennomførte Afryea Collective en anonym undersøkelse om opplevelser og erfaringer med rasisme i Norge, hvor det viste seg at over 60 prosent av hendelsene hadde funnet sted i skolen (Afryea Collective, 2020). De funnene som ble gjort kan sammenlignes med funn fra Osler og Lindquists undersøkelser gjort blant lærerstudenter (2018). De mener at «begrep som rase og rasisme» blir for lite omtalt i lærerutdanninga, det resulterer i at lærerne ikke har vokabular til å takle utfordringer knyttet til «kulturell rasisme og strukturelle ulikheter» (Osler & Lindquist, 2018, s. 26). Dersom «lærerne mangler et språk til å ta seg av strukturell og kulturell rasisme» (Osler & Lindquist, 2018, s. 35) - hvordan skal de da kunne håndtere rasisme i skolen?


Vi lever i et samfunn hvor utviklingen peker mot at åpenhet og toleranse er sentrale verdier for oss. Fagfornyelsen har lagt inn de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Disse temaene skal prioriteres i alle skolefag der det er relevant (Utdanningsdirektoratet, 2018). Dersom en elev opplever å bli urettferdig behandlet, og læreren ikke tar eleven på alvor, blir da disse verdiene ivaretatt?


Lærerrollen er i en dynamisk fase gjennom hele yrkeslivet. Med dette mener vi at det kommer nye reformer av læreplanen, ulike verdier blir frontet til enhver tid, selve lærerrollen har forandret seg på samfunnsnivå, og man opparbeider seg et profesjonelt skjønn basert på både utdanning og erfaringer over tid. Det er nettopp dette profesjonelle skjønnet mange kanskje vil trekke frem som et motargument til en eventuell rasismeveileder - trenger vi den? Kan man ikke bare forstå det selv hvordan man vil håndtere situasjonen? Jo, det kunne man kanskje. Men basert på undersøkelsen til Afryea Collective, viser den oss at lærere muligens ikke vet hvordan de skal håndtere en konfliktfylt situasjon hvor rasisme er involvert. Om ikke annet så virker dette å være oppfatningen fra de som svarte på Afryea sin undersøkelse. Det er et interessant perspektiv å påpeke at Olweus ble tatt inn aktivt i skolen for å forebygge mobbing. Hvorfor er det ikke satt inn en lignende veileder for rasisme? Samtidig er ikke vi ferdig utdannet enda - kanskje fremtidens lærere vil være de som forebygger rasisme?


Litteraturliste


Afryea Collective. (2020). Rasisme i skolen. https://www.afryea-collective.com/timline-2


Osler, A. & Lindquist, H. (2018). Rase og etnisitet, to begreper vi må snakke mer om. Norsk pedagogisk tidsskrift, 102, 26-37. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2018-01-04


Utdanningsdirektoratet. (2018). Tverrfaglige tema. https://www.udir.no/laring-og- trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/tverrfaglige-temaer/
The students are wondering where to find guidance on how to handle racism in their classrooms.
From the left: Ellen Finserås and Vanja Øverdal

 


Do we need formal guidelines to reduce racism in Schools?We are two teacher students who have just been out in practice. Several of our fellow students, including ourselves, have experienced situations that have been both positive and negative in relation to dealing with racism in schools and in the classrooms. Some have experienced teachers who view racist statements as part of the school's culture: "It's a common jargon here, that’s all.” Others have experienced being set aside/ silenced by teachers who do not address the situation and laughs it off. On the other hand, some teachers have taken it seriously, where the incident has been handled in a meaningful and effective way. In this sense, there is also a lot of positive handling of racism in school, but where is this guidance, on how to successfully handle racism, for us students in our everyday study? Have these teachers learned it on their own, or have they talked to someone? It is often repeated, in different contexts, that all children want to be heard, seen and taken seriously. If a child comes to us and says that he is being bullied, violated or discriminated against, how do we handle the different situations? There is already a guide which tells us a lot about taking control over situations with bullying involved - where is these guidelines for cases concerning racism and discrimination?

In the spring of 2020, Afryea Collective conducted an anonymous survey of experiences and encounters with racism in Norway. It turned out that over 60 percent of the incidents had taken place at school (Afryea Collective, 2020). The findings that were made can be compared with results from Osler and Lindquist's surveys made among teacher students (2018). They believe that "concepts such as race and racism" are not mentioned enough in teachers education, as a result of which, teachers do not have the vocabulary to tackle challenges related to "cultural racism and structural differences" (Osler & Lindquist, 2018, p. 26). If "teachers lack a language to deal with structural and cultural racism" (Osler & Lindquist, 2018, p. 35) - how can they be expected to be able to successfully deal with racism in school?

We live in a society where development points to openness and tolerance being central values ​​for us. The professional renewal has included the interdisciplinary themes of public health and life skills, democracy, citizenship, and sustainable development. These topics must be prioritized in all school subjects where relevant (Utdanningsdirektoratet, 2018). If a student experiences being mistreated and the teacher does not take the student seriously, are these values then ​​taken care of?

The role of a teacher is in a dynamic phase throughout our professional life. By this, we mean that there are new reforms of the curriculum, different values ​​are fronted at all times, the actual role of the teacher has changed at the societal level, and one builds up a professional judgment based on both education and experiences over time. It is precisely this professional judgment that many may want to point out as a counter-argument to a possible racism guide - do we need it? Should teachers just understand how to handle these situations? It seems like that is the common view. But based on the survey by Afryea Collective, teachers may not know how to deal with a conflict-ridden situation where racism is involved. If nothing else, this seems to be the opinion of those who responded to Afryea's survey. It is an interesting perspective to point out that Olweus was actively involved in the school to prevent bullying. Why is there then no similar guide for racism? At the same time, we are not yet fully educated - perhaps the teachers of the future will be better equipped to prevent racism in their classrooms?Literature


Afryea Collective. (2020). Rasisme i skolen. https://www.afryea-collective.com/timline-2


Osler, A. & Lindquist, H. (2018). Rase og etnisitet, to begreper vi må snakke mer om. Norsk pedagogisk tidsskrift, 102, 26-37. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2018-01-04


Utdanningsdirektoratet. (2018). Tverrfaglige tema. https://www.udir.no/laring-og- trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/tverrfaglige-temaer/

1,069 views0 comments

Recent Posts

See All

Pride

English Text