top of page

New year, new me!

Press arrow for English version


Nytt år betyr nye muligheter, nye utfordringer og med det følger ofte nye målsettinger for det kommende året. Men å nå disse målene er ikke alltid like lett og når man møter vanskeligere tider kan det være greit å ha noen verktøy med seg for å fortsette å jobbe mot å nå de målsettingene en har satt seg. I dette innlegget deler Selvutviklingsguru Sunniva Sæbø sine råd for hvordan man best kan nå sine mål.
"I 2021 skal jeg bli en bedre versjon av meg selv."


Hvis jeg skal gjette hva som er det vanligste nyttårsforsettet blant oss nordmenn, ville jeg plassert det øverst på lista. Det er et fint nyttårsforsett det, tenker du vel, hvem vil vel ikke bli et bedre menneske? Det er vel det vi alle higer etter, på sett og vis?

Så kommer det store MEN-et. Men, hvordan oppnår man å bli en bedre versjon av seg selv? Da må man jo vite hva det egentlig er som ligger i å bli en bedre versjon av seg selv. Det kan være så mangt - kanskje er det noen kvaliteter man vil forsterke ved seg selv, eller noen man vil skal være mindre framtredende. Kanskje vil man fjerne noen dårlige vaner, og erstatte de med noen gode. Kanskje vil man prioritere seg selv mindre, og menneskene rundt seg mer. Eller motsatt - prioritere seg selv mer og andre mindre.

Hele poenget med nyttårsforsetter er at de er mål som skal nås. Men for at et mål skal nås, må det være visse forutsetninger tilstede. Og da tenker jeg ikke på forutsetninger hos mennesket selv, men av selve målet. Det må være formulert på en slik måte at målet faktisk kan nås. En bedre versjon av meg selv-målet fyller ikke alle disse kriteriene.

Nå skal jeg ikke ta fra deg troen eller ønsket om å bli en bedre versjon av deg selv. Det tror jeg absolutt du kan bli. Men da vil jeg råde deg til å konkretisere målet ditt. Det er her SMART-modellen kommer inn.

SMART-kriteriene er et akronym som står for Specific(spesifikt), Measurable(målbart), achieveable (oppnåelig), Relevant (relevant) og Time Bound(tidsfestet). Hvis vi kjører en bedre versjon av meg selv-målet gjennom denne modellen vil man fort se at det ikke består testen.

Spesifikt. Målutformingen må utrykke eksakt hva du ønsker å oppnå.

Du vil bli en bedre versjon av deg selv. Det er veldig lite eksakt. Prøv heller å kom på ting du vil fornye eller forandre. Jeg vil bli mer gavmild, generøs og omsorgsfull. Mindre selvopptatt, lat og irritabel.

Målbart. Det må være målbart om målet nås eller ikke - eventuelt i hvilken grad målet er nådd.

Det er vanskelig å ha et målbart nyttårsforsett når det er lite spesifikt. Hvordan kan man måle om man har blitt et bedre menneske eller ikke? Prøv heller å omgjøre det til handlinger - for å bli en bedre versjon av meg selv skal jeg ... Slik kan du se om du fikk utført noen av handlingene dine, og i hvor stor grad.

Oppnåelig. Målet må være realistisk i den sammenheng det er satt.

Å bli en bedre versjon av seg selv er absolutt oppnåelig. Problemet er å vite om og når målet er nådd. Derav konkretisering.

Relevant. Målet bør være relevant for de menneskene som er satt til å nå dem.

Spør deg selv hvorfor du ønsker å bli en bedre versjon av deg selv. Er det noe spesielt du vil oppnå med det? For deg selv, eller for andre? Hva gir det deg om du når målet ditt? Hvis målet ditt ikke er meningsfylt for deg er det følgelig også vanskeligere å oppnå det.

Tidsfestet. Målet må være knyttet til en gitt tidsramme. Denne tidsrammen må også være realistisk.

Jeg vil si at det fint går an å bli en bedre versjon av deg selv i løpet av et år. Gitt at man har konkretisert målet sitt, slik at man tydelig klarer å se en endring. Videre er det lurt å sette seg flere "checkpoints" i løpet av et år, for eksempel hver måned. Hva har jeg fått til denne måneden? Hva kan jeg gjøre bedre til neste? Slik er det lettere å holde motet oppe - og nå det endelige målet.

Ønsker deg et godt, SMART nyttår!New year, new me!With a new year comes new opportunities, new challenges, and often new goals for the year ahead. But achieving these goals is not always easy. When faced with more difficult times, it can be useful to have some tools to continue working towards achieving the set goals. In this article, Self-Development Guru Sunniva Sæbø shares her thoughts and advice on how to best achieve your goals.
"In 2021, I will be a better version of myself."


That is what I would place at the top of the list If I was to guess what the most common New Year's resolution is among us Norwegians. It's a good New Year's resolution, don't you think, who does not want to be a better person? In a way, isn't that what we all aspire to?


Then comes the big HOW. How do you achieve the goal of becoming a better version of yourself? To do so, you have to know what it is that really lies in becoming a better version of yourself. There can be so many things - maybe there are some qualities you want to reinforce in yourself or some you want to be less prominent. Perhaps you want to get rid of some bad habits and replace them with some good ones. Maybe you want to prioritise yourself less, and the people around you more. Or vice versa - prioritise yourself more and others less.
The whole point of New Year's resolutions is that they are goals meant to be achieved. But for a goal to be achieved, there must be certain prerequisites present. I am not thinking of the preconditions of the person herself, but of the goal itself. It must be formulated in such a way that the goal can actually be achieved. The "A better version of myself-goal" does not meet all of these criteria.

Now, I do not want to take away from you your faith or desire to become a better version of yourself. I absolutely believe you can be. But I would advise you to concretize your goal.

This is where the SMART model comes in.

The SMART criteria are an acronym that stands for Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timing. If we run "a better version of myself-goal" through this model, we will quickly see that it does not pass the test.Specific. The goal design must express precisely what you want to achieve.

You want to be a better version of yourself. It is very inaccurate. Instead, try to come up with things you want to renew or change. I want to be more generous, generous and caring. Less self-absorbed, lazy and irritable.

Measurable. It must be measurable whether the goal is reached or not - possibly to what extent the goal has been reached.

It is difficult to have a measurable New Year's resolution when it is not very specific. How can you measure whether you have become a better person or not? Instead, try to turn it into actions - to become a better version of myself I will ... This is how you can see if you could perform any of your actions and what extent.

Achievable. The goal must be realistic in the context in which it is set.

Becoming a better version of yourself is certainly achievable. The problem is knowing if and when the goal is reached. Hence, concretisation.

Relevant. The goal should be relevant to the person who is set to reach them.

Ask yourself why you want to be a better version of yourself. Is there anything special you want to achieve with it? For yourself, or for others? What does it give you if you reach your goal? Consequently, if your goal is not meaningful to you, it is also more challenging to achieve it.

Timing. The goal must be linked to a given time frame. This time frame must also be realistic.

I would say that it's fine to be a better version of yourself in a year. Given that you have concretised your goal so that you can clearly see a change. Furthermore, it is good to set up several "checkpoints" throughout the year, for example, every month. What have I achieved this month? What can I do better next month? This makes it easier to keep your spirits up - and reach your ultimate goal.

Wishing you a happy, SMART New Year!


English version translated by: Sandra Abena

288 views0 comments

Recent Posts

See All

Pride